a
Strona głównaTechnologiaAbonament radiowo-telewizyjny: co należy o nim wiedzieć

Abonament radiowo-telewizyjny: co należy o nim wiedzieć

Nie wszyscy mają świadomość tego, że do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zobowiązane są zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy oraz instytucje. Warto dowiedzieć się, gdzie można dokonywać tejże opłaty, czy można to zrobić z wyprzedzeniem i wreszcie – co w przypadku nieuiszczenia stosownych płatności. Nie zapominajmy także, że niektórzy są z niego zwolnieni, dlatego warto upewnić się, czy nie przysługuje nam taka ulga.

Czym jest abonament radiowo-telewizyjny?

Abonamentem radiowo-telewizyjnym nazywamy opłatę, która ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Jest nałożona ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Najczęstszym kryterium naliczania abonamentu rtv jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W polskim prawie opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, przy założeniu, że osoba, która je posiada, z niego korzysta.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia;
  • osoby, które mają I grupę inwalidzką;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • kombatanci, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dodatkowo, należy wiedzieć, że osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty abonamentowej, chcące uzyskać to zwolnienie, są zobowiązane do przedstawienia w urzędzie pocztowym stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz odpowiednie oświadczenie. Uzyskane zwolnienie od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności w urzędzie pocztowym.

Jak zapłacić za abonament rtv?

Opłatę abonamentową należy opłacać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane z wyprzedzeniem miesiące. Aby dokonać opłaty, potrzebny nam będzie 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który zostaje nadany podczas rejestracji odbiornika. Numer jest stały i nie ulega zmianie wraz z upływem czasu. W przypadku, gdy nie znamy numeru albo w jakiś sposób go utraciliśmy, możliwe jest powtórne ustalenie:

  • za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej S.A. Wystarczy posiadać dogodny pakiet internetowy, np. internet z nieograniczonym limitem od UPC, wejść na stronę Poczty Polskiej S.A. i podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta;
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.

Gdzie można zapłacić abonament radiowo-telewizyjny?

Dokonać opłaty abonamentowej można we wszystkich placówkach pocztowych oraz poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Dodatkowo, możliwe jest wniesienie opłat abonamentowych rtv w pozostałych instytucjach finansowych. Wpłat za abonament radiowo-telewizyjny należy dokonywać na numer rachunku bankowego, zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Warto przy tym pamiętać, że firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Z kolei osoby fizyczne uiszczają jedynie opłatę abonamentową (radiową, telewizyjną lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby odbiorników, które używane są w gospodarstwie domowym lub samochodzie.

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w płatnościach opłat abonamentowych

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, abonent-dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatnościach abonamentowych. Możliwe jest to w sytuacjach wyjątkowych, gdy przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości można złożyć osobiście w Kancelarii Biura KRRiT, na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (gdzie wymagany będzie kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany) lub drogą pocztową.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz